VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

  • Betaling onder proforma bij een eerste opdracht, anders 14 dagen netto.
  • Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief 21% BTW.
  • Alle genoemde prijzen zijn dagprijzen.
  • Geringe kwaliteits- en kleurverschillen kunnen voorkomen. Minimumorderbedrag EUR 100,- netto. Bij orders tot EUR 450,- geldt een vracht / handling kosten bijdrage van EUR 35,-. Alle leveringen boven EUR 450,- zijn franco.
  • Alle geleverde producten blijven eigendom van multimappen.nl tot het volledige orderbedrag is betaald.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringsoverschrijdingen, vanwege uitlopende voorraad en andere vormen van overmacht.
  • Bij maatwerk, dus speciaal voor u gemaakte verpakkingen, zijn over- of onderleveringen mogelijk.
  • Al onze leveringen vinden plaats volgens de bij de kamer van Koophandel te Amersfoort gedeponeerde algemene verkoopvoorwaarden. Wij zullen u hiervan op aanvraag een kopie sturen.
  • Alle acties gelden zolang de voorraad strekt.
  • Wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijvingen, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32098994.

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en leveranties van multimappen.nl


Artikel 2 - Acties
Alle acties van multimappen.nl zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend. Aan opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi, en dergelijke gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De opdrachtgever bepaald allereerst of een, door multimappen.nl geadviseerd product aan zijn/haar eisen voldoet. Door multimappen.nl uitgebrachte offertes hebben de geldingsduur van ten hoogte 5 dagen tenzij anders aangegeven.


Artikel 3 - Prijzen
Alle door multimappen.nl opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden, is multimappen.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomst te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie- en grondstofprijzen.


Artikel 4 - Levering
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden :
A. Door de in-ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever.
B. Bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.


Artikel 5 - Opschorting
Ingeval van overmacht is multimappen.nl gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de multimappen.nl gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is multimappen.nl gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Zolang vervallen facturen door opdrachtgever onbetaald blijven, is multimappen.nl bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is multimappen.nl bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).


Artikel 6 - Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan : een tekortkoming aan de zijde van multimappen die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van multimappen.nl of diens leveranciers.


Artikel 7 - Levertijd
De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.Bij niet-tijdige levering dient multimappen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door opdrachtgever/koper wordt overschreden.


Artikel 8 - Afname
Ingeval van niet-tijdige afname heeft de opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van multimappen.nl een schriftelijke sommatie tot afname is ontvagen. Ingeval de opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft multimappen.nl het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden, c.q. te annuleren zonder rechtelijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever. In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is multimappen.nl gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke tengevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.


Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen, waaronder tape, plakband, papier, karton, folie, zakken en gereed product waarop een product van multimappen.nl is aangebracht of in verwerkt, blijven volledig eigendom van multimappen.nl tot het moment waarop alle vorderingen op de opdrachtgever, welke voortspruiten uit de terzake tussen partijen gesloten overeenkomsten volledig zijn voldaan. Totdat volledige betalingen is gedaan zullen de goederen door de opdrachtgever op zodanige wijze worden gehouden dat zij te herkennen zijn als het eigendom van multimappen.nl. De voldoening van een vordering door opdrachtgever per wissel of cheque geldt pas als zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan multimappen.nl heeft plaatsgevonden.


Artikel 10 - Betaling
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum in Euro voldaan te zijn. Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld geldt geen betalingskorting. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door multimappen.nl aan te wijzen rekening. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft multimappen.nl het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van multimappen.nl. Multimappen.nl is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, tevens de buitengerechtelijke kosten te vorderen.


Artikel 11 - Zet-, druk- of andere proeven
De wederpartij is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de leverancier ontvangen zet-, druk-, of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed, gecorrigeerd of goedgekeurd, aan de leverancier terug te zenden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enigerlei vertraging die ontstaat door nalatigheid voor wat betreft het terugzenden van deze goedkeuring door de wederpartij. Goedkeuring door de wederpartij geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd of doet uitvoeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.


Artikel 12 - Reclame
Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.


Artikel 13 - Eigendom productiemiddelen
Alle productiemiddelen zoals clichés, stansmessen, stempelplaten en ander materiaal zijn als zodanig het eigendom van multimappen.nl, ook al zijn zij in rekening gebracht. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van multimappen.nl het volgend :
A. De aansprakelijke van multimappen.nl Is nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichtingen.
B. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van de reclameverplichtingen en die ingevolge de Wet Productenaansprakelijkheid, is uitgesloten.
C. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de Wet Productenaansprakelijkheid. Multimappen.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toepassing. Multimappen.nl sluit aansprakelijk uit voor kosten, schaden, en intresten die mochten ontstaan


Artikel 15 - Afwijkingen
Geringe afwijking in kleurendruk kunnen geen reden zijn voor afkeuring zijn. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte enz geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 16 - Geschillen
Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van die overeenkomsten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Hilversum, onverminderd het recht van multimappen.nl de opdrachtgever door de Rechter van zijn woonplaats te dagen. Nadat multimappen.nl zich op deze bepaling heeft geroepen, heeft opdrachtgever een maand de tijd om kenbaar te maken dat wordt gekozen voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 17 - Toepassing recht
Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en multimappen.nl.


ONS ASSORTIMENT
ONZE GEGEVENS
Zwenkgrasstraat 5
1313 LC Almere, NL

Tel.: + 31 (0)36 767 16 00
Fax: + 31 (0)35 541 29 49
Email: info@multimappen.nl

MK Holding© multimappen.nl | Sitemap

Multimappen.nl is een onderdeel van De Wild Assets B.V.